VVE & GGD

VVE

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en heeft tot doel de ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de totaalmethode Uk en Puk. Als blijkt dat een kind achter blijft in de ontwikkeling wordt dit eerst met de ouders besproken. Er kan hulp ingeschakeld worden van bijvoorbeeld de logopediste, het consultatiebureau, het VAT (voorschools advies team), etc. Als duidelijk is op welk gebied de peuter achterstand heeft, kan de peuter een VVE-kind worden. Het consultatiebureau verzorgt de indicatie VVE. De peuter komt dan standaard vier dagdelen naar de peuterschool en de ouder(s)/verzorger(s) betalen een lagere ouderbijdrage. Voor de peuter wordt door de leidsters een apart programma gemaakt om de achterstand van de peuter aan te pakken. Hierbij kijken we naar de beginsituatie, stellen doelen en evalueren we regelmatig. Ook kunnen we terugvallen op externe hulp. Alle leidsters zijn opgeleid om VVE-kinderen te begeleiden.

GGD

De GGD voert jaarlijks een inspectie uit.